Terms of trade

The following sales and delivery terms apply to all deliveries from www.bilanrk.com

Payment:
Bilanrk.com receives all Payment Cards Card Payment: (Visa / Dankort, Visa, Mastercard, Mastercard Maestro, American Express, JCB Cards).

Bilanrk.com encrypts all your card information with the so-called SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that unauthorized persons can not read your card number or other information during the transaction with PBS.

Payment will only be made when the item is shipped to you. You will also receive an email with a confirmation that the item has been shipped. Once you have completed a purchase, an order confirmation will be sent to the email address you provided regarding the order. Please note that some cases may be perceived as spam and thus smoke in your spam filter – please check this before contacting us.

Delivery:

Bilanrk.com provides delivery with postal Denmark to the recipient on the date desired in the order. Timely delivery, however, assumes that Denmark is in compliance with day-to-day delivery.
In case of delays in postal Denmark, this will correspondingly delay delivery in relation to the desired delivery date. Post Denmark’s quality target for delivery security is at least 97% for mail packages and at least 99% for package mail. However, note that these percentages are average and can cover large local and time-limited variations. Bilanrk.com can not be held liable for delays in Denmark. In the case of very delayed (several days) or decisive deliveries, Bilanrk.com will of course send a new delivery free of charge.

Shipping and warranty:

 
Denmark (3-4 business days)35 DKK
Rest of Europe (7-14 business days)95 DKK
International (14-21 business days)95 DKK


Bilanrk.com grants 2 years of warranty under the Purchasing Act, including fabrication and material defects found on the normal use of the product
. The warranty does not cover errors, damage or wear, directly or indirectly caused by improper operation, poor maintenance, violence or unauthorized intervention. Complaints about defects that should be discovered by the usual inspection of the product must be notified to Bilanrk.com within a reasonable period. In our contact form you have the opportunity to attach a picture of possible errors, so the error is easier and faster for us to assess. You can find our contact form click here or by mail info@bilanrk.com.

You can also send the item back to us, after which we will decide whether the item is being exchanged, refunded or agreed upon crediting. In connection with complaints, Bilanrk.com will return costs to a reasonable extent.

Complaints and goods tournament:

Goods tournament also takes place at this address – please note that we do not receive packages sent per. COD. Return can also be done by refusing to receive or deliver the item personally with us. It is not a requirement but the expedition is promoted if the information is complied with – such as a copy of the order confirmation, registration number and bank account number for which a refund can be made, copy of any prior correspondence etc.

Reimbursement:
In the case of agreed decors, returned goods or prepaid goods that are canceled prior to shipment, there must be a full or partial refund of the purchase price. Refunds are usually always made by bank transfer, and Bilanrk.com therefore needs information about the registration number and account number of your bank account. This information is not sensitive, and can be disclosed without further notice through email or other traditional form of correspondence.

Cancellation:
There is a 14-day return on the goods, calculated from the day they are received. If you choose to undo a purchase, simply return the item in substantially the same condition and original packaging as you received it. Once the item has been returned and approved, the full amount will be refunded, including your shipping costs, to the same payment card from which the purchase is made with it, but within 14 days. The customer himself pays own shipping costs when returning the item. It is your responsibility that the goods return to us – we therefore recommend that you send with a receipt so that the package can be traced to the post office.

  • The consumer now has 14 days to notify you that they regret the purchase and then 14 days to send it back.
  • The consumer may undo a purchase even if the item has been used.
  • An item is only used if used in addition to what is possible by testing the item in a physical store.
  • If the product has been used, a concrete assessment must be made of what the item used can be sold to another consumer. One possibly impairment, the consumer must not return

Contact

Mail: info@bilanrk.com

BILAN RK
Porcelænshaven 26,
2000 Frederiksberg
Denmark
CVR: 38745247

Handelsbetingelser for bilanrk.com

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra www.bilanrk.com

Betaling:

Bilanrk.com modtager alle Betalingskort Kortbetaling: (Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Mastercard Maestro, American express, JCB Cards).

Bilanrk.com krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.

Betaling sker først når varen bliver sendt til dig. Du vil også her modtage en mail med en bekræftelse om at varen er sendt.

Når du har gennemført et køb afsendes en ordrebekræftelse til den e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med bestillingen. Vær opmærksom på, at det visse tilfælde kan opfattes som spam og dermed ryge i dit spamfilter – tjek venligst dette før du kontakter os.

Levering:

Bilanrk.com sørger for levering med post danmark til modtager på den dato der er ønsket i bestillingen. Rettidig levering forudsætter dog at post danmark overholder dag-til-dag levering.

Såfremt der opstår forsinkelser hos post danmark, vil dette tilsvarende forsinke leverancen i forhold til den ønskede leveringsdato. post danmark kvalitetsmål omkring leveringssikkerhed er minimum 97% for brevpakker og minimum 99% for pakkepost. Bemærk dog at disse procentsatser er gennemsnitlige, og kan dække over store lokale og tidsbegrænsede variationer. Bilanrk.com kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos post danmark. I tilfælde af meget forsinkede (adskillige dage) eller decideret udeblevne leverancer, fremsender Bilanrk.com naturligvis en ny leverance uden beregning.

Fragt:

 
Danmark (3-4 hverdage)35 DKK
Resten af Europa (7-14 hverdage)95 DKK
International (14-21 hverdage)95 DKK

Reklamationsret:

Bilanrk.com yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Bilanrk.com indenfor rimelig tid. I vores kontaktformular har du mulighed for at vedhæfte billede af eventuel fejl, således er fejlen nemmere og hurtigere for os at vurdere. Du kan finde vores kontaktformular klik her eller via mail info@bilanrk.com

Du kan også sende varen retur til os, hvorefter vi vil tage stilling til om varen bliver ombyttet, refunderet eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder Bilanrk.com returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Reklamation og varereturnering:

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

Mail: info@bilanrk.com

BILAN RK
Porcelænshaven 26,
2000 Frederiksberg
Denmark
CVR: 38745247

Varereturnering foregår også til denne adresse – bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles før afsendelse, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. Refusion sker normalt altid ved bankoverførsel, og Bilanrk.com har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto. Disse oplysninger er ikke følsomme, og kan uden videre oplyses pr. email eller anden traditionel korrespondanceform.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varerne, regnet fra den dag de modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand og original emballage som du modtog den. Når varen er modtaget retur og godkendt, tilbagebetales hele beløbet inklusiv dine forsendelsesomkostninger til samme betalingskort, hvorfra købet er foretaget med det som, dog inden for en frist på 14 dage. Kunden selv betaler egne forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af varen. Det er dit ansvar, at varen kommer retur til os – vi anbefaler derfor du sender med kvittering så pakken kan spores på posthuset.

– Forbrugeren har nu 14 dage til at meddele jer at de fortryder købet og herefter 14 dage til at sende den retur.

– Forbrugeren kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt.

– En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik.

– Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur
    Upload your pictures or file:

    EUR Euro